Home

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings– en betalingsvoorwaarden van Verkeersschool Keijbeck B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Susteren
Gedeponeerd bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, op 7 september 2018 onder nummer 26-2018.

 

ALGEMEEN
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen en losse rijlessen die door Verkeersschool Keijbeck B.V. worden gegeven en maken deel uit van alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Verkeersschool Keijbeck B.V. en de cursist.
B. Onder cursist wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die aan een of meer opleidingen, cursussen of rijlessen wenst deel te nemen, dan wel als deelnemer door Verkeersschool Keijbeck B.V. is aangenomen.
C. Onder overmacht aan de zijde van Verkeersschool Keijbeck B.V. wordt in deze voorwaarden – onder meer – verstaan:

– slechte weersomstandigheden;
– ernstige ziekte van een instructeur;
– defect voertuig en;
– onvoldoende aanmeldingen.

 

1. INSCHRIJVING
A. Bij inschrijving voor een cursus, opleiding of rijles worden door de cursist zijn volledige persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor het plannen van de opleiding/cursus/rijlessen. Deze gegevens zullen worden verwerkt met inachtneming van de geldende privacywetgeving en zullen uitsluitend worden gebruikt voor administratieve doeleinden.
B. Verkeersschool Keijbeck B.V. zal ervoor zorgdragen dat cursisten hun privacyrechten in het kader van de privacywetgeving goed kunnen uitoefenen.
C. Verkeersschool Keijbeck B.V. behoudt zich het recht voor om wegens voor haar moverende redenen toelating tot een opleiding te weigeren.

 

2. AANBETALING
A. De cursist is bij het aangaan van de overeenkomst verplicht een aanbetaling te doen, zodra Verkeersschool Keijbeck daarom verzoekt. De hoogte van een aanbetaling zal nooit meer bedragen dan € 750,00.

 

3. BETALING
A. Het verschuldigde les-/cursusgeld (inclusief examengeld) dient binnen 30 dagen na inschrijving op de bankrekening van Verkeersschool Keijbeck B.V. te zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen. Zolang het verschuldigde les-/cursusgeld niet is betaald (inclusief examengeld) wordt geen praktijkexamen afgenomen.
B. Indien het les-/cursusgeld (inclusief examengeld) voor aanvang van de opleiding nog niet op de rekening van Verkeersschool Keijbeck B.V. is bijgeschreven dient op de eerste dag van de opleiding bewijs van betaling daarvan te worden meegenomen, dan wel contant op kantoor te worden betaald. Zonder betalingsbewijs is het niet toegestaan aan de cursus deel te nemen, afzonderlijke lessen te volgen of om examen te doen.
C. Losse rijlessen dienen aan het einde van de les aan de instructeur te worden betaald. De betaling van het lesgeld wordt vermeld in het digitale systeem van Verkeersschool Keijbeck B.V. Op verzoek is een kwitantie van deze betaling mogelijk. Deze kwitantie zal de daarop volgende rijles worden verstrekt. Indien er vooraf een intake plaats vindt, zal er reeds tijdens de intake vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

D. Indien niet aan de betalingsverplichting binnen de genoemde termijn is voldaan is de cursist zonder nadere aankondiging daartoe in gebreke. De cursist is vanaf dat moment 1,5 % rente per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Indien betaling uitblijft zal Verkeersschool Keijbeck B.V. genoodzaakt zijn haar incassogemachtigde in te schakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke) komen voor rekening van de cursist. Buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd conform de staffel van de Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten.
E. In alle gevallen van medeondertekening van een bedrijf/instelling, ouders/voogd of anderszins zal Verkeersschool Keijbeck B.V. het verschuldigde lesgeld factureren aan de cursist, tenzij uitdrukkelijk op het inschrijvingsformulier is aangegeven dat de factuur naar de medeondertekenaar gestuurd dient te worden.

 

4. OPSCHORTING EN ANNULERING
A. Verkeersschool Keijbeck B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van cursist niet langer van Verkeersschool Keijbeck B.V. kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
B. Verkeersschool Keijbeck B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkeersschool Keijbeck B.V. kan worden gevergd. Als de overeenkomst wordt ontbonden dan zijn de vorderingen van Verkeersschool Keijbeck B.V. op de cursist volledig opeisbaar. In het geval van opschorting is Verkeersschool Keijbeck B.V. volledig gerechtigd tot de aanspraken die aan haar toekomen op basis van de wet en de overeenkomst. In het geval van ontbinding of opschorting is Verkeersschool Keijbeck B.V. niet aansprakelijk tot de vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.
C. Annuleren van besproken lessen is uitsluitend tot 48 uur voor aanvang van de les mogelijk, uitsluitend tijdens kantooruren en gedurende de periode van maandag tot en met zaterdag. Zondagen en erkende feestdagen worden derhalve niet meegerekend in deze 48 uur. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de les/cursus is het volledige les-/cursusgeld verschuldigd, tenzij er sprake is van een begrafenis van een familielid in de eerste graad of een spoedopname in het ziekenhuis van de cursist, danwel van een familielid in de eerste graad. Voor beide uitzonderingsgronden geldt dat op het eerste verzoek van de Verkeersschool Keijbeck B.V. bewijs overgelegd dient te worden.
D. Annulering van complete rijopleidingen / vast aantal lessen is enkel met inachtneming van het volgende mogelijk:
1. Er is 100 % van het cursusgeld verschuldigd in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus.
2. Er is 80 % van het cursusgeld verschuldigd in geval van annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus.
3. Er is 60% van het cursusgeld verschuldigd in geval de cursus binnen 4 weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.
4. Er is 30% van het cursusgeld verschuldigd in geval de cursus binnen 6 weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.
E. Annulering van een reeds aangevangen cursus is niet mogelijk tenzij de cursist heeft te lijden aan een ernstige ziekte die het onmogelijk maakt een voertuig te besturen. Een doktersverklaring dient overgelegd te worden.
F. Restitutie van reeds betaalde les-/cursusgelden vindt uitsluitend plaats in geval van annulering van een reeds aangevangen cursus, zoals hierboven omschreven, onder aftrek van gemaakte administratiekosten. Bovendien vindt in geval de overeenkomst onder een speciaal aanbiedingstarief tot stand is gekomen slechts restitutie plaats onder aftrek van het normale lestarief.
G. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het overlijden van de cursist.
H. Verkeersschool Keijbeck heeft het recht opleidingen/cursussen/rijlessen uit te stellen of te annuleren. Door Verkeersschool Keijbeck wordt in dat geval te allen tijde een alternatief aangeboden.
I. Uitstel door Verkeersschool Keijbeck B.V. in verband met onvoldoende deelname wordt uiterlijk 1 week voor aanvang medegedeeld. Dit geeft het recht op annulering door de cursist tegen teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen 30 dagen na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de cursist binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde cursus.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID
A. Verkeersschool Keijbeck B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet is geregeld.
B. Indien Verkeersschool Keijbeck B.V. ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata is Verkeersschool Keijbeck B.V. niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade, zoals gemaakte reiskosten en niet gewerkte uren.
C. Ingeval een cursist zich voor de cursus heeft ingeschreven wordt door Verkeersschool Keijbeck B.V. geen aansprakelijkheid aanvaard indien de cursist door het niet op tijd behalen van het theoriecertificaat niet in aanmerking komt voor het praktijkexamen en de tussentijdse toets.

D. De aansprakelijkheid van Verkeersschool Keijbeck B.V. voor lichamelijke of (im)materiële schade die een cursist als gevolg van een ongeval gedurende de lesuren lijdt, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Verkeersschool Keijbeck B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de polis van de verzekering. Verkeersschool Keijbeck B.V. is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van haar medewerkers.
E. De cursist vrijwaart Verkeersschool Keijbeck B.V. voor schade of aanspraken van derden als gevolg van opzet en/of grove schuld van zijn kant, alsmede het gebruik door cursisten van alcohol, verdovende middelen en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

 

6. VERPLICHTING LEERLING
A. De cursist is verplicht gedurende de looptijd van de cursus adreswijzigingen minimaal twee weken voor ingang van de adreswijziging schriftelijk dan wel per e-mail aan Verkeersschool Keijbeck B.V. door te geven.
B. De cursist verklaart enerzijds dat hij de benodigde minimumleeftijd voor het besturen van een motorvoertuig heeft bereikt en anderzijds dat hem bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen niet is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.
Tevens dient de cursist te verklaren dat hij ook op medische gronden in staat is tot het besturen van motorvoertuigen.
C. Indien de cursist, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen, noch zijn rijbewijs is ingevorderd, welke verklaring onjuist zou zijn, dan wel medisch niet in staat is om motorvoertuigen te besturen en toch rijles neemt, vrijwaart de cursist Verkeersschool Keijbeck B.V. volledig en zal de eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen. Dit geldt eveneens indien enige andere onwaarachtige opgave door de cursist is verstrekt, waarbij Verkeersschool Keijbeck B.V. de cursist niet zou hebben toegelaten aan de rijlessen te laten deelnemen indien Verkeersschool Keijbeck B.V. van de werkelijke situatie op de hoogte zou zijn geweest.
D. De cursist die voor rijbewijs C, D, E en/of BE in opleiding is, is verplicht gedurende de lesuren rijbewijs B bij zich te dragen. De cursist die voor rijbewijs A in opleiding is kan in plaats daarvan het theoriecertificaat bij zich dragen. De cursist die voor het rijbewijs Lange Zware Voertuigen (LZV) wilt worden opgeleid, dient het rijbewijs CE minimaal 5 jaar in bezit te hebben, 3 jaar geen rijontzegging te hebben gehad en over code 95 te beschikken.
E. De cursist is verplicht om voorafgaand aan de les dan wel examen geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door de instructeur en/of examinator voor of tijdens de les dan wel examen wordt bemerkt, dan stopt per direct de les of het examen. De cursist krijgt in dat geval geen geld voor de desbetreffende les of examen retour en het volledig les- dan wel examengeld is wel door de cursist verschuldigd. Mocht(en) de instructeur en/of de examinator het niet bemerken en wordt er tijdens de les dan wel het examen schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaan welke aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen dan is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en wordt Verkeerschool Keijbeck B.V. gevrijwaard voor alle schade en aansprakelijkheid in dezen.

 

7. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

8. GESCHILLEN
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra Verkeersschool Keijbeck B.V. of een cursist dat nadrukkelijk aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt. Alle geschillen, voortvloeiend of verband houdende met de gevolgde of te volgen opleiding, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijk rechter in wiens ambtsgebied Verkeersschool Keijbeck B.V. is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

9. STL BBL LEERLING
Indien het een Leerling van een leerwerktraject (STL/BBL) betreft, vervallen alle bovengenoemde voorwaarden en gelden de voorwaarden die tussen het leerwerkbedrijf en Verkeersschool Keijbeck B.V. zijn overeengekomen.

 

Verkeersschool Keijbeck BV
Oude Rijksweg Noord 62A
6114 JG Susteren
Tel. 046-4494844
Mail: info@keijbeck.nl