Algemene leverings– en betalingsvoorwaarden van Verkeersschool Keijbeck B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Susteren

Gedeponeerd bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, op 18-08-2022 onder nummer 9/2022

ALGEMEEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen diensten ter zake opleidingen, cursussen en losse rijlessen die door Verkeersschool Keijbeck B.V. worden gegeven, hierna ook te noemen: “de opdracht” die worden gesloten tussen Verkeersschool Keijbeck B.V., hierna ook te noemen: “(de) opdrachtnemer”, en de opdrachtgever, al dan niet tevens deelnemer (in voorkomende gevallen is daarom ter verduidelijking “opdrachtgever/deelnemer” opgenomen). De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overige door Verkeersschool Keijbeck B.V. verrichte diensten.
  2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan elke particulier/natuurlijk persoon en/of consument, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of instelling, die een opdracht aan Verkeersschool Keijbeck B.V. verstrekt om opleidingen, cursussen of rijlessen (incl. examen) te volgen.
  3. Onder “deelnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die aan een of meer opleidingen, cursussen of rijlessen wenst deel te nemen, dan wel als deelnemer door Verkeersschool Keijbeck B.V. is aangenomen.

Onder overmacht aan de zijde van Verkeersschool Keijbeck B.V. wordt in deze voorwaarden – onder meer – verstaan:
– slechte weersomstandigheden;
– ernstige ziekte van een instructeur;
– defect voertuig en;
– onvoldoende aanmeldingen;
– feiten en omstandigheden als opgenomen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

1. INSCHRIJVING EN AANMELDING

A. Bij inschrijving tevens zijnde aanmelding voor een cursus, opleiding of rijles worden door de opdrachtgever/deelnemer de volledige persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor het plannen van de opleiding/cursus/rijlessen. Deze gegevens zullen worden verwerkt met inachtneming van de geldende privacywetgeving en zullen uitsluitend worden gebruikt voor administratieve doeleinden.

B. Verkeersschool Keijbeck B.V. zal ervoor zorgdragen dat deelnemers hun privacyrechten in het kader van de privacywetgeving goed kunnen uitoefenen.

C. Verkeersschool Keijbeck B.V. behoudt zich het recht voor om een deelnemer wegens voor haar moverende redenen toelating tot een cursus, opleiding en/of rijles te weigeren.

2. AANBETALING

A. De opdrachtgever is bij het aangaan van de overeenkomst verplicht een aanbetaling te doen, zodra Verkeersschool Keijbeck daarom verzoekt. De hoogte vaneen aanbetaling bedraagt € 750,- per deelnemer, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen.

3. BETALING

A. Het verschuldigde les-/cursusgeld (inclusief examengeld) dient binnen 30 kalenderdagen na inschrijving op de bankrekening van Verkeersschool Keijbeck B.V. te zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen. Zolang het verschuldigde les-/cursusgeld niet is betaald (inclusief examengeld) wordt geen praktijkexamen afgenomen.
B. Indien het les-/cursusgeld (inclusief examengeld) voor aanvang van de opleiding nog niet op de rekening van Verkeersschool Keijbeck B.V. is bijgeschreven dient op de eerste dag van de opleiding bewijs van betaling daarvan te worden meegenomen, dan wel contant op kantoor te worden betaald. Zonder betalingsbewijs is het niet toegestaan aan de cursus deel te nemen, afzonderlijke lessen te volgen of om examen te doen. Ook in geval van niet-tijdige betaling wordt het examengeld en lesgeld doorberekend en blijft dat onverkort verschuldigd.
C. Losse rijlessen dienen aan het einde van de les aan de instructeur te worden betaald. De betaling van het lesgeld wordt vermeld in het digitale systeem van Verkeersschool Keijbeck B.V. Op verzoek is een kwitantie van deze betaling mogelijk. Deze kwitantie zal de daaropvolgende rijles worden verstrekt. Indien er vooraf een intake plaats vindt, zal er reeds tijdens de intake vooraf worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
D. Indien niet aan de betalingsverplichting binnen de genoemde termijn is voldaan is de opdrachtgever/deelnemer zonder nadere aankondiging ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever/deelnemer is vanaf dat moment 1,5 % rente per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Indien betaling uitblijft zal Verkeersschool Keijbeck B.V. genoodzaakt zijn haar incassogemachtigde in te schakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke) komen voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd conform de staffel van de Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten.
E. In alle gevallen waarin de opdracht wordt verstrekt door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon of instelling (namens een of meerdere deelnemers) en/of er sprake is van een minderjarige deelnemer, is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht (waaronder de betaling) door opdrachtgever en deelnemer c.q. in voorkomende gevallen door de ouders/voogd. De overeenkomst van opdracht wordt zodoende door enerzijds opdrachtnemer en anderzijds opdrachtgever en/of deelnemer ondertekend. Verkeersschool Keijbeck B.V. zal het verschuldigde opleidings-/cursus-/lesgeld in beginsel factureren aan de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk op het inschrijvingsformulier is aangegeven dat de factuur naar de opdrachtgever gestuurd dient te worden.
F. Indien Verkeersschool Keijbeck B.V. met de Opdrachtgever/deelnemer een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Verkeersschool Keijbeck niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, tenzij opdrachtgever/deelnemer en Verkeersschool Keijbeck hierover andere afspraken hebben gemaakt.
G. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever/deelnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Verkeersschool Keijbeck B.V.
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk honorarium uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Verkeersschool Keijbeck rustende verplichting ingevolge de wet;
H. Het aan Verkeersschool Keijbeck B.V. betaalde subsidievoorschot kan in sommige gevallen geheel of gedeeltelijk door de overheid of subsidieverstrekker van Verkeersschool Keijbeck B.V. worden teruggevorderd. In deze gevallen behoudt Verkeersschool Keijbeck B.V. zich het recht voor om de verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van opdrachtgever, indien deze ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt of indien niet aan de verplichtingen van de subsidie door de deelnemer is voldaan.

4. OPSCHORTING BIJ ANNULERING/OPZEGGING/ONTBINDING

A. Verkeersschool Keijbeck B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Verkeersschool Keijbeck B.V. kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
B. Verkeersschool Keijbeck B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkeersschool Keijbeck B.V. kan worden gevergd. Als de overeenkomst wordt ontbonden dan zijn de vorderingen van Verkeersschool Keijbeck B.V. op de opdrachtgever volledig opeisbaar. In het geval van opschorting is Verkeersschool Keijbeck B.V. volledig gerechtigd tot de aanspraken die aan haar toekomen op basis van de wet en de overeenkomst. In het geval van ontbinding of opschorting is Verkeersschool Keijbeck B.V. niet aansprakelijk tot de vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.
C. Ook in geval van annulering/opzegging/ontbinding door de opdrachtgever/deelnemer blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever/deelnemer bestaan, onder in acht name van het hierna vermelde onder D.
D. Annuleren van besproken lessen is uitsluitend tot 72 uur voor aanvang van de les mogelijk, uitsluitend tijdens kantooruren en gedurende de periode van maandag tot en met zaterdag. Zondagen en erkende feestdagen worden derhalve niet meegerekend in deze 72 uur. Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang van de les/cursus is het volledige les-/cursusgeld verschuldigd, tenzij er sprake is van een begrafenis van een familielid in de eerste graad of een spoedopname in het ziekenhuis van de deelnemer, dan wel van een familielid in de eerste graad. Voor beide uitzonderingsgronden geldt dat op het eerste verzoek van de Verkeersschool Keijbeck B.V. bewijs overgelegd dient te worden.
E. Annulering c.q. opzegging/ontbinding door opdrachtgever/deelnemer van complete rijopleidingen / (vast aantal) lessen c.q. cursussen is enkel met inachtneming van het volgende mogelijk:
1. Er is 100 % van het opleidings-/cursus-/lesgeld verschuldigd in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/rijlessen.
2. Er is 80 % van het opleidings-/cursus-/lesgeld verschuldigd in geval van annulering binnen 3 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/rijlessen.
3. Er is 60% van het opleidings-/cursus-/lesgeld verschuldigd in geval de cursus binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/rijlessen wordt geannuleerd.
4. Er is 30% van het opleidings-/cursus-/lesgeld verschuldigd in geval de cursus binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/rijlessen wordt geannuleerd.
F. Annulering van een reeds aangevangen opdracht is niet mogelijk tenzij de deelnemer heeft te lijden aan een ernstige ziekte die het onmogelijk maakt een voertuig te besturen. Een doktersverklaring dient overgelegd te worden.
G. Restitutie van reeds betaalde opleidings-/cursus-/lesgelden vindt uitsluitend plaats, zoals hiervoor onder E omschreven, onder aftrek van gemaakte administratiekosten van € 75, -. Opdrachtnemer is daarbij tevens gerechtigd de aan derde partijen (waaronder het CBR) verschuldigde en/of reeds betaalde kosten, waaronder doch niet beperkt tot reserveringskosten en annuleringskosten, bij de opdrachtgever/deelnemer in rekening te brengen c.q. met reeds betaalde lesgelden te verrekenen. Bovendien vindt in geval de overeenkomst onder een speciaal aanbiedingstarief tot stand is gekomen slechts restitutie plaats onder aftrek van het normale tarief.
H. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het overlijden van de deelnemer.
I. Verkeersschool Keijbeck heeft het recht opleidingen/cursussen/rijlessen uit te stellen of te annuleren. Door Verkeersschool Keijbeck wordt in dat geval te allen tijde een alternatief aangeboden.
J. Verkeersschool Keijbeck B.V. heeft het recht een deelnemer die een opleiding/cursus/rijles verstoort met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder dat de betalingsverplichtingen en overige verplichtingen van de opdrachtgever/deelnemer daardoor vervallen.
K. Uitstel door Verkeersschool Keijbeck B.V. in verband met onvoldoende deelname wordt uiterlijk 1 week voor aanvang medegedeeld. Dit geeft het recht op annulering door de deelnemer tegen teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen 30 dagen na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de deelnemer binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde cursus.

 5. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

A. Verkeersschool Keijbeck B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet is geregeld.
B. Indien Verkeersschool Keijbeck B.V. ten gevolge van overmacht of andere niet aan haar te wijten feiten en/of omstandigheden (zie voorts het bepaalde in artikel 10) moet afwijken van de opgegeven cursusdata is Verkeersschool Keijbeck B.V. niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade, zoals gemaakte reiskosten en niet gewerkte uren.
C. Ingeval opdrachtgever zich voor de opleiding/cursus/les heeft ingeschreven wordt door Verkeersschool Keijbeck B.V. geen aansprakelijkheid aanvaard indien de opdrachtgever door het niet op tijd behalen van het theoriecertificaat niet in aanmerking komt voor het praktijkexamen en de tussentijdse toets.
D. De aansprakelijkheid van Verkeersschool Keijbeck B.V. voor lichamelijke of (im)materiële schade die een opdrachtgever/deelnemer als gevolg van een ongeval gedurende de lesuren lijdt, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Verkeersschool Keijbeck B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de polis van de verzekering. Verkeersschool Keijbeck B.V. is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van haar medewerkers.
E. Het terugrijden na een met goed gevolg afgelegd examen kwalificeert niet als lessituatie, waardoor dat de opdrachtgever/deelnemer alsdan niet is toegestaan. Boetes en/of aansprakelijkheidsrisico’s zijn daardoor voor rekening en risico van opdrachtgever/deelnemer.
F. De opdrachtgever vrijwaart Verkeersschool Keijbeck B.V. voor schade of aanspraken van derden als gevolg van opzet en/of grove schuld van zijn kant, alsmede het gebruik door opdrachtgever/deelnemer van alcohol, verdovende middelen en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

6. VERPLICHTINGEN DEELNEMER

A. De opdrachtgever/deelnemer is verplicht gedurende de looptijd van een opleiding, cursus of rijles adreswijzigingen minimaal twee weken voor ingang van de adreswijziging schriftelijk dan wel per e-mail aan Verkeersschool Keijbeck B.V. door te geven.
B. De deelnemer verklaart enerzijds dat hij de benodigde minimumleeftijd voor het besturen van een motorvoertuig heeft bereikt en anderzijds dat hem bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen niet is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Tevens dient de deelnemer te verklaren dat hij ook op medische gronden in staat is tot het besturen van motorvoertuigen.
C. Indien de deelnemer, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen, noch zijn rijbewijs is ingevorderd, welke verklaring onjuist zou zijn, dan wel medisch niet in staat is om motorvoertuigen te besturen en toch rijles neemt, vrijwaart de opdrachtgever/deelnemer Verkeersschool Keijbeck B.V. volledig en zal de eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen. Dit geldt eveneens indien enige andere onwaarachtige opgave door de opdrachtgever/deelnemer is verstrekt, waarbij Verkeersschool Keijbeck B.V. de opdrachtgever/deelnemer niet zou hebben toegelaten aan de rijlessen te laten deelnemen indien Verkeersschool Keijbeck B.V. van de werkelijke situatie op de hoogte zou zijn geweest.
D. De deelnemer is steeds verplicht om gedurende de lessen een geldig id bij zich te dragen, alsmede in geval van een examen een geldig theoriecertificaat. De deelnemer die voor rijbewijs C, D, E en/of BE in opleiding is, is verplicht gedurende de lesuren rijbewijs B bij zich te dragen. De deelnemer die voor rijbewijs A in opleiding is kan in plaats daarvan het theoriecertificaat bij zich dragen. De deelnemer die voor het rijbewijs Lange Zware Voertuigen (LZV) wenst te worden opgeleid, dient het rijbewijs CE minimaal 5 jaar in bezit te hebben, 3 jaar geen rijontzegging te hebben gehad en over code 95 te beschikken. Indien een deelnemer geen geldige id kaart en/of juist en geldig rijbewijs bij zich heeft, waardoor examens niet kunnen doorgaan, worden de kosten van die examens doorberekend en blijven die kosten aldus onverkort verschuldigd.
E. De deelnemer is verplicht om voorafgaand aan de les dan wel examen geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door de instructeur en/of examinator voor of tijdens de les dan wel examen wordt bemerkt, dan stopt per direct de les of het examen. De opdrachtgever/deelnemer krijgt in dat geval geen geld voor de desbetreffende les of examen retour en het volledig les- dan wel examengeld is wel door de opdrachtgever/deelnemer verschuldigd. Mocht(en) de instructeur en/of de examinator het niet bemerken en wordt er tijdens de les dan wel het examen schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaan welke aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen dan is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer en wordt Verkeerschool Keijbeck B.V. door opdrachtgever/deelnemer gevrijwaard voor alle schade en aansprakelijkheid in dezen.
F. De opdrachtgever/deelnemer die rijlessen volgt of (de deelnemer rijlessen) laat volgen voor de categorie A (motor) of AM (bromfiets of brommobiel) is zelf (c.q. de deelnemer) juridisch bestuurder en derhalve zelf verantwoordelijk voor schaden en boetes tijdens de rijles, het examen of een tussentijdse toets.
G. In geval van nascholing (én zogenaamde code 95 registratie – aanmelding voor nascholing chauffeurs) dient het examengeld door de deelnemer (in dat geval “nascholer”) steeds betaald te worden, ook indien de deelnemer geen geldig rijbewijs bij zich draagt (en daardoor geen examen kan worden afgenomen in geval van controle door het CBR). In geval van nascholing is opdrachtnemer geen juridisch bestuurder.

7. VERSTREKKEN VAN PASJES EN/OF CERTIFICATEN

Pasjes en/of certificaten voor behaalde opleidingen/cursussen/lessen (w.o. examens) worden pas door of namens Verkeersschool Keijbeck B.V. verstrekt, zodra opdrachtgever/deelnemer de volledige verplichtingen (w.o. de betaling) uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is nagekomen.

8. AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

a) Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Verkeersschool Keijbeck B.V. verzorgde opleiding, cursus of rijles, wordt c.q. blijft eigendom van Verkeersschool Keijbeck B.V.

b) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan opleidings-/cursus-/les- of ander materiaal van Verkeersschool Keijbeck B.V. te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden ter beschikiking te stellen, dan wel te gebruiken en/of aan derden ter hand te stellen. 

9. PRIVACY

a) De in het kader van de opdracht door opdrachtgever/deelnemer verstrekte persoonsgegevens, zoals gevraagd in het inschrijvings-/aanmeldingsformulier, worden door Verkeersschool Keijbeck B.V. conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd.

b) Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het organiseren, uitvoeren en evalueren van de opdracht. De persoonsgegevens worden niet langer dan voor genoemd doel noodzakelijk bewaard. Verkeersschool Keijbeck B.V. zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken of aan derden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever/deelnemer ter beschikking stellen;

c) Opdrachtgever/deelnemer heeft recht op inzage in de verstrekte c.q. door opdrachtnemer bewaarde persoonsgegevens, alsmede het recht door middel van een schriftelijk verzoek om correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens te verzoeken.

10. OVERMACHT

a) Indien de behoorlijke nakoming door opdrachtnemer ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van opdrachtnemer komen, waaronder de omstandigheden als opgenomen onder b) hierna, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijven onmogelijk is, heeft Verkeersschool Keijbeck B.V. het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de opleiding geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

b) Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Verkeersschool Keijbeck B.V. komen zijn bijvoorbeeld: een tekort aan (specialistische) docenten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden van voor de opleiding benodigde hulpmiddelen, vervoersproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Verkeersschool Keijbeck B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, natuur- en/of kernrampen, een epidemie en/of pandemie, oorlog- en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.
c) Opdrachtnemer zal opdrachtgever/deelnemer zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmachtssituatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de overeenkomst van opdracht kan uitvoeren.
d) In geval er sprake is van overmacht als omschreven in deze algemene voorwaarden, blijft de opdrachtgever onverkort verplicht de (betalings- en overige) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht of overige dienstverlening integraal na te komen.

11. PARTIËLE NIETIGHEID/ (GEEN) KOOP OP AFSTAND/KOPJES

a) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, niet verbindend en/of niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Partijen zullen alsdan al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiden over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindend en/of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende doel en strekking van deze algemene voorwaarden.

b) Partijen kwalificeren de – totstandkoming van de – opdracht (ter zake opleidingen, cursussen en rijlessen) niet als een “koop op afstand”. Mocht om welke reden dan ook, bijvoorbeeld door een rechter, de overeenkomst van opdracht c.q. de dienstverlening van Verkeersschool Keijbeck B.V. met een opdrachtgever/deelnemer/consument gekwalificeerd worden als “koop op afstand”, dan verklaren partijen reeds nu voor alsdan te zijn overeengekomen dat in een zodanig geval de dienst een aanvang neemt vanaf het moment dat de (eerste) opleiding, cursus of les is aangevangen en/of het examen door Verkeersschool Keijbeck B.V. bij het CBR is aangevraagd. Tevens verklaren partijen reeds nu voor alsdan te zijn overeengekomen dat in dat geval een bedenktijd van maximaal 14 dagen (in geval de dienst reeds is aangevangen derhalve korter en wel tot het moment van aanvang van de dienst) geldt, nadat de opdrachtgever/deelnemer/consument de opdracht mondeling dan wel schriftelijk heeft verstrekt.

c) De kopjes boven de artikelen van deze algemene voorwaarden zijn louter opgenomen in verband met de leesbaarheid. Aan de tekst van de kopjes kan geen enkel recht worden ontleend.

12. WET WAADI/INSTRUCTEUR TER PLAATSE

In geval er sprake is van een overeenkomst van opdracht, waarbij een werknemer van opdrachtnemer (c.q. aan haar gelieerde partij) onder toezicht van de opdrachtgever werkt (bijvoorbeeld een instructeur ter plaatse), verbeurt de opdrachtgever een boete van één bruto jaarsalaris van de betreffende werknemer aan opdrachtnemer, indien opdrachtgever (c.q. een daaraan gelieerde partij) met betreffende werknemer gedurende de opdracht of binnen twee jaar na het einde daarvan een arbeidsovereenkomst aangaat dan wel anderszins bij/voor opdrachtgever (c.q. een daaraan gelieerde partij) werkzaamheden laat verrichten.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten van opdracht en overige door Verkeersschool Keijbeck verrichte diensten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. GESCHILLEN

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra Verkeersschool Keijbeck B.V. of een opdrachtgever/deelnemer dat nadrukkelijk aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt. Alle geschillen, voortvloeiend of verband houdende met de gevolgde of te volgen opleiding, zullen worden beslist door de bevoegde (kanton-)rechter in wiens ambtsgebied Verkeersschool Keijbeck B.V. is gevestigd.

15. STL BBL LEERLING

Indien het een Leerling van een leerwerktraject (STL/BBL) betreft, vervallen alle bovengenoemde voorwaarden en gelden de voorwaarden, zoals die tussen het leerwerkbedrijf en Verkeersschool Keijbeck B.V. zijn overeengekomen.

Verkeersschool Keijbeck B.V.

Oude Rijksweg Noord 62A
6114 JG  Susteren
Tel. 046-4494844
Mail: info@keijbeck.nl